Siirry sisältöön
Varastoinnissa satsataan myös vastuullisuuteen

Kun yritys ulkoistaa tuotteidensa varastoinnin, tavoitteena on tavallisesti säästö ja jousto. Yritykset saavat 10–30 prosentin kustannussäästöt siirtämällä logistiikkavirrat alan kumppanin hoitoon. Yhä useampi odottaa myös vastuunkantoa ympäristöstä ja työntekijöistä. 

Moni maksaa omasta varas­tostaan kiinteitä kuluja sil­loinkin, kun varasto on puo­lityhjä. Transval optimoi tilankäyttöä ja toimitusvarmuutta asiak­kaittensa puolesta tarjoamalla varastointi­palveluja maahantuojille, verkkokaupoille, tukkuliikkeille, teollisuudelle ja tehtaille. Varastointi kun ei saisi koskaan olla pullonkau­la kasvulle tai toimitusvarmuudelle. Viime aikoina on korostunut myös yritys­ten tarve vahvistaa paikallista puskurivaras­toa kansainvälisten toimitusongelmien va­ralta. Toisaalta jos yrityksen volyymit syystä tai toisesta laskevat äkillisesti, toiminta pitää pystyä sopeuttamaan nopeasti. Ja on yhä tärkeämpää, että kaikki tehdään vastuullisesti.
 

Energia omalta tontilta

Tuorein esimerkki varastoinnin kestäväs­tä kehittämisestä on uusi 30 000 neliön va­rasto, jonka Transval ottaa käyttöön tänä vuonna Sipoossa. Tässä varastossa vastuul­lisuusasioihin päästään vaikuttamaan te­hokkaasti jo alusta alkaen. Varaston pihaan on kaivettu 300 metrin sy­vyisiä kaivoja lämpöpumppujärjestelmälle. Tavoitteena on tuottaa 90 prosenttia varaston lämpöenergian tarpeesta itse maalämmöllä ja loput sähköllä. 5–10 prosenttia sähköntarpeesta tuotetaan varaston katolle tulevilla aurinkopaneeleilla. Koska Transval ostaa vain vihreää säh­köä, lämmitys ei tuota lainkaan hiilidiok­sidipäästöjä.

Tilankäytön optimointi säästää energiaa

Transval tähtää varastoissaan myös mahdol­lisimman alhaiseen energian ja ympäristöä kuormittavien kemikaalien kulutukseen. Esimerkiksi lämpötilasäädellyt tilat jäähdy­tetään maalämpöjärjestelmän avulla ilman kylmäaineita. Yksi tärkeimmistä keinoista säästää energiaa on tilankäytön optimointi – siksi varastossa on liikkuvia hyllyjä, ne saa­daan pieneen tilaan aina silloin kun hyllyvä­listä ei ole keräiltäviä tuotteita. Sipoon varastossa kiinnitetään erityistä huomiota myös lastauslaitureiden energiavuotoihin. Rekat ajetaan aina tiiviisiin ovi­aukkoihin ja avolaitureille tulee pikanos­to-ovia, jotka sulkeutuvat automaattisesti heti, kun trukkiliikenne varaston ja auton välillä katkeaa.

Sujuvuutta työntekemiseen arjessa tuovat myös uudet trukit, joissa on litiumioniakut. Trukkeja voidaan ladata joustavasti lyhyillä­kin tauoilla, eikä niille tarvita erillistä lataus­tilaa ja vara-akkuja. Varastojen suurin sähkösyöppö on ta­vallisesti valaistus, minkä vuoksi Transval käyttää kaikissa varastoissaan (320 000 m2) energiatehokkaita ledivaloja. Varastot on myös varustettu talotekniikan älykkäällä ohjauksella, jolloin valaistus vastaa kunkin alueen tarvetta ja reagoi läsnäoloon. Valot ovat päällä siis vain silloin kun valaistukselle on tarvetta.

”Sujuvuutta töihin tuovat myös uudet trukit, joissa on litiumioniakut. Trukkeja voidaan ladata joustavasti lyhyilläkin tauoilla, emmekä tarvitse lainkaan erillisiä latausasemia tai vara-akkuja.”

Talotekniikassa älykäs ohjaus

Talotekniikan älykästä ohjausta hyödynne­tään varastoissa muutenkin tehokkaasti. Va­rastoja valvotaan jo nyt keskitetysti ja tulevai­suudessa yhä automaattisemmin. Sipoon varastossa esimerkiksi ennakoi­daan tilan lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta sääennusteiden mukaan. Jos edessä on lämmin päivä kylmän yön jälkeen, ohjausjär­jestelmä hillitsee lämmitystä jo yön aikana, jotta päivällä ei tarvittaisi jäähdytystä. Muun muassa energiankulutusta hillitse­mällä ja energialähteitä valitsemalla Tran­sval tähtää nollapäästöihin vuoteen 2030 mennessä emoyhtiönsä Posti Groupin ta­paan.

Alan edelläkävijöiden joukkueeseen

Ympäristövastuun ohella huomio kiinnittyy sosiaaliseen vastuuseen. Kun asiakasyritys päättää siirtää tuotteiden varastoinnin Tran­svalille, sen ei tarvitse irtisanoa omaa logis­tiikkahenkilöstöään. Pääsääntöisesti uusien asiakkaiden henkilöstö siirtyy ulkoistuksen myötä Transvalille töihin. Logistiikkaa ammatikseen tekevät pääse­vät oman alansa yritykseen töihin ja oppimaan uutta sekä kasvamaan ja kehittymään omassa logistiikka-ammatissaan alan edel­läkävijöiden joukkueessa.

Ykkösenä kuitenkin työturvallisuus

Tärkein kulmakivi on työturvallisuus. Jokai­sen tulee päästä terveenä töistä kotiin -työ­tehtävästä riippumatta. Transvalille on myönnetty kaikki kolme merkittävää laatuun, ympäristöön ja turval­lisuuteen liittyvää ISO sertifikaattia: Laadun­hallintajärjestelmät, Ympäristöjärjestelmä sekä Työterveyden ja työturvallisuuden joh­taminen. Kaikkien kolmen sertifikaatin hal­linta ei ole logistiikka-alalla yleistä. Etenkin työterveyteen ja työturvallisuu­teen keskittyvä ISO 45001 on logistiikka-alal­la vielä harvinainen. Yhtiölle työturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi ovat ensiarvoi­sen tärkeitä ja koko henkilöstö panostaakin tähän jatkuvasti. Sertifikaattien hakemisen taustalla ovat olleet asiakkaiden tiukentuneet vaatimukset, mutta ennen kaikkea yhtiön oma tahtotila nostaa erityisesti rimaa turvallisuus- ja ympäristöasioissa.

Transval haluaa olla logistiikka-alalla suunnannäyttäjä. Standardien etu on sii­nä, että ne ohjaavat vakioituun toimintaan. Vasta sitten, kun toimintatapa on vakioitu, prosessia voidaan kehittää järjestelmällises­ti. Standardit luovat pohjan kehittämiselle, jonka avulla tavoitellaan parempaa työtur­vallisuutta, parempaa laatua, pienempiä ympäristövaikutuksia ja aikasäästöjä. Näin saavutetaan asiakkaille kustannussäästöjä ja palvelukyky paranee. Tämä takaa toiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa – vas­tuullisesti.

“Kaikkien kolmen sertifikaatin hal­linta ei ole logistiikka-alalla yleistä. Etenkin työterveyteen ja työturvallisuu­teen keskittyvä ISO 45001 on logistiikka-alal­la vielä harvinainen.”

 

Video: Tuorein esimerkki varastoinnin kestävästä kehittämisestä on uusi 30 000 neliön varasto, jonka Transval otti käyttöön keväällä 2022 Sipoossa.

 

Haluatko lisätietoja varastoinnista?

Voit ottaa yhteyttä myyntiimme myynti@transval.fi tai suoraan myynnin henkilöstöömme. Voimme auttaa myös sinun yritystäsi tehostamaan ja nostamaan toimitusvarmuutta varastointipalveluillamme!

Lue kuinka Algol Chemicals siirsi kemikaalituotteiden varastoinnin meille Transvalille.

Tutustu myös:

alkuunalkuun