Siirry sisältöön
transval_bg_dark-orange

SERTIFIKAATIT

Transvalille on myönnetty kaikki kolme merkittävää laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää sertifikaattia  – haluamme olla näidenkin osalta logistiikka-alalla suunnannäyttäjä

Etenkin työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 on logistiikka-alalla vielä harvinainen. Meille työturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä ja panostammekin tähän jatkuvasti. 

Transvalille myönnetyt sertifikaatit:

 • ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä
 • ISO 45001:2018 Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen.

Sertifikaatit on myöntänyt DNV. DNV_FI_ISO_9001_ISO_14001_ISO_45001_col

ISO 9001 - LAATU 

Transval on sitoutunut kaikissa liiketoimintayksiköissään jatkuvaan parantamiseen ja noudattaa kaikissa toiminnoissaan ISO 9001 – laatujärjestelmän periaatteita:

 • Ammattitaitoisen henkilöstön jatkuva kouluttaminen
 • Pyrkii täyttämään asiakkaidensa laatuvaatimukset
 • Edistää ja seuraa asiakkaidensa tyytyväisyyttä
 • Noudattaa kaikkia asiaankuuluvia virallisia vaatimuksia
 • Varmistaa riittävien resurssien saatavuuden toimintojensa laadun ja tehokkuuden seurantaan ja jatkuvaan parantamiseen
 • Toimii koko toimitusketjun laadun parantamiseksi kaikkien siihen osallistuvien osapuolten eduksi
 • Varmistaa käsittelemiensä elintarvikkeiden turvallisuuden omissa prosesseissaan
 • Korostaa, että laatu on jokaisen vastuulla

Liiketoiminta-alueet ovat vastuussa toimintaansa ohjaavien laadunhallintajärjestelmien ylläpitämisestä, jotta pystytään vastaamaan asiakkaan odotuksiin ja tuottamaan asiakkaille lisäarvoa. Transval sitoutuu toimimaan asiakkaidensa laatujärjestelmien edellyttämällä tavalla.

ISO 14001 - YMPÄRISTÖ 

Transval tunnistaa, arvioi ja hallitsee ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissaan ja on sitoutunut:

 • Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja -standardeja, ISO 14001 mukaan lukien
 • Pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta
 • Pienentämään toimitilojen energiankulutusta
 • Maksimoimaan toiminnassaan materiaalin käytön tehokkuuden
 • Parantamaan kierrätystä ja tehostamaan eri jakeiden hyötykäyttöä
 • Ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä
 • Osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun ympäristövaikutusten minimoimiseksi
 • Varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaa voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa
 • Raportoimaan vuosittain yrityksen ympäristövaikutuksista ja tarjoamaan työntekijöille tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla
 • Tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja, jotka auttavat heitä vähentämään oman toimitusketjunsa ympäristövaikutuksia

Liiketoiminta-alueet raportoivat ja ovat vastuussa omien toimintojensa ympäristövaikutuksista ja omista ympäristöprojekteistaan.

ISO 45001 – TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS

Transval noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja sekä ISO 45001 – työterveys- ja työturvallisuusstandardin vaatimuksia. Transvalin työterveys- ja työturvallisuusjohtamista ohjaa viisi perusperiaatetta:

Turvallisuus ensin
 • Kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä – Transval on sitoutunut 0-tapaturmaa-tavoitteeseen.
 • Turvallisuus on mukana kaikessa päätöksenteossa.
 • Prosessit suunnitellaan työterveys ja työturvallisuus huomioiden.
Yrityksen johtajat ja esimiehet ovat vastuussa työturvallisuusjohtamisesta
 • Jokainen esimies johtaa omassa roolissaan työturvallisuuden toteutumista.
 • Työturvallisuuden vastuuroolit ovat selkeitä ja läpinäkyviä koko organisaatiolle.
Turvallisuus alkaa minusta 
 • Jokainen työntekijä on vastuussa omasta ja työtovereiden turvallisesta työskentelystä
 • Transval kannustaa jokaista työntekijää ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuusriskeistä
Koko organisaatio on sitoutunut tekemään yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi 
 • Yhteistyötä tehdään aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa yhteisen työturvallisuuden parantamiseksi.
Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen on ennakoivaa, johdonmukaista ja järjestelmällistä 
 • Transval edellyttää kaikilta työturvallisuussääntöjen noudattamista ja käyttäytymistä niiden mukaisesti.
 • Kaikki korjaavat toimenpiteet toteutetaan viiveettä.
 • OP4_1708Työturvallisuustilannetta seurataan järjestelmällisesti kaikilla organisaation tasolla.

OP4_1708

 

alkuunalkuun