Transval on Suomen markkinajohtaja ulkoistuslogistiikassa

Transval on Suomen markkinajohtaja ulkoistuslogistiikassa. Yli 500 yritysasiakastamme Suomessa ja Baltian maissa on luottanut tuotantonsa tai osan siitä meidän vastuullemme asiakkaan omassa tilassa, esimerkiksi varastossa, terminaalissa, tehtaassa, teollisuuden tuotantolaitoksessa ja kaupoissa/myymälöissä. Meillä on 350 000 neliömetriä omaa, turvallista ja sertifioitua, 100 % hiilineutraalia varastointitilaa. Muutamme asiakkaidemme logistiikan kiinteitä kuluja muuttuviksi kustannuksiksi ja tarjoamme skaalautuvuutta, joustavuutta, laatua sekä kustannussäästöjä. Logistiikkaosaamista on kertynyt yli 26 vuotta ja meitä transvalilaisia on lähes 5 000. Palvelumme kattavat vastuullisesti ja turvallisesti toimitusketjuratkaisut kuljettamisesta varastointiin sekä asiakkaiden tiloissa tapahtuvat sisälogistiikan ratkaisut ja logistiikan ammattiosaajien henkilöstöpalvelut. Tytäryhtiömme KV Turva palvelee kaupan alaa etämonitoroinnissa, hävikinhallinnassa ja turvamyyjäpalvelulla. Transval on Posti Groupin 100 % omistama yhtiö.

 

Meillä työntekemistä ohjaavat yhteiset arvot:

Suoraselkäisyys: Me seisomme sanojemme ja tekojemme takana

Luotettava kumppani: Teemme aitoa yhteistyötä niin sisäisesti, asiakkaiden, toimittajien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.

Toiminnan jatkuva kehittäminen ja innovatiivisuus: Jokainen transvalilainen osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen ja etsimme aktiivisesti uusia keinoja palvella asiakkaitamme entistä paremmin

Keskinäinen arvostus: Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme. Tämä näkyy päivittäisessä kanssakäymisessä ja kohtaamisessa

 

Transvalin politiikat

Vastuullisuus on päivittäistä tekemistä

Transvalilla vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskien hallintaa. Päätöksenteossa huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Transvalilla vastuullisuusperiaatteet määrittelevät tavan toimia eri sidosryhmien kanssa. Vastuullisuusperiaatteet koskevat kaikkia konsernin työntekijöitä.

Transvalia velvoittaa Postin laatimat kaikkia työntekijöitä ja konserniyhtiöitä koskevat vastuullisuusperiaatteiden mukaiset toimintaohjeet. Tällaisia ovat muun muassa tietosuojan perusteet (GDPR) ja työntekijän toimintaohje (Code of Conduct). Työntekijän toimintaohje on laadittu opastamaan ja ottamaan huomioon lakien ja säännösten noudattamista sekä eettisyyttä ja rehellisyyttä koskevia sääntöjä. Näiden toimintaohjeiden koulutus tapahtuu työsuhteen alussa ja toteutetaan pääsääntöisesti verkkokoulutuksina.

Transvalin toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä näiden alihankkijoiden edellytetään noudattavan Postin laatimaa toimittajien menettelyohjetta. Menettelyohje sisältää yritysvastuun linjausten pohjana olevat periaatteet ja sallii tehdä mahdollisen tarkastuksen toimittajan luo.

Korruption vastainen politiikka

Transval noudattaa Postin korruption vastaista politiikkaa.

Transvalin sitoutuminen laatuun 

Transval on sitoutunut kaikissa liiketoimintayksiköissään jatkuvaan parantamiseen ja noudattaa kaikissa toiminnoissaan ISO 9001 – laatujärjestelmän periaatteita:

 • Ammattitaitoisen henkilöstön jatkuva kouluttaminen
 • Pyrkii täyttämään asiakkaidensa laatuvaatimukset
 • Edistää ja seuraa asiakkaidensa tyytyväisyyttä
 • Noudattaa kaikkia asiaankuuluvia virallisia vaatimuksia
 • Varmistaa riittävien resurssien saatavuuden toimintojensa laadun ja tehokkuuden seurantaan ja jatkuvaan parantamiseen
 • Toimii koko toimitusketjun laadun parantamiseksi kaikkien siihen osallistuvien osapuolten eduksi
 • Varmistaa käsittelemiensä elintarvikkeiden turvallisuuden omissa prosesseissaan
 • Korostaa, että laatu on jokaisen vastuulla

Liiketoiminta-alueet ovat vastuussa toimintaansa ohjaavien laadunhallintajärjestelmien ylläpitämisestä, jotta pystytään vastaamaan asiakkaan odotuksiin ja tuottamaan asiakkaille lisäarvoa. Transval sitoutuu toimimaan asiakkaidensa laatujärjestelmien edellyttämällä tavalla.

Transvalin sitoutuminen ympäristöön 

Transval tunnistaa, arvioi ja hallitsee ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissaan ja on sitoutunut:

 • Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja -standardeja, ISO 14001 mukaan lukien
 • Pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta
 • Pienentämään toimitilojen energiankulutusta
 • Maksimoimaan toiminnassaan materiaalin käytön tehokkuuden
 • Parantamaan kierrätystä ja tehostamaan eri jakeiden hyötykäyttöä
 • Ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä
 • Osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun ympäristövaikutusten minimoimiseksi
 • Varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaa voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa
 • Raportoimaan vuosittain yrityksen ympäristövaikutuksista ja tarjoamaan työntekijöille tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla
 • Tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja, jotka auttavat heitä vähentämään oman toimitusketjunsa ympäristövaikutuksia

Liiketoiminta-alueet raportoivat ja ovat vastuussa omien toimintojensa ympäristövaikutuksista ja omista ympäristöprojekteistaan.

Transvalin sitoutuminen työterveyteen ja työturvallisuuteen 

Transval noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja sekä ISO 45001 – työterveys- ja työturvallisuusstandardin vaatimuksia. Transvalin työterveys- ja työturvallisuusjohtamista ohjaa viisi perusperiaatetta:

Turvallisuus ensin

 • Kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä – Transval on sitoutunut 0-tapaturmaa-tavoitteeseen.
 • Turvallisuus on mukana kaikessa päätöksenteossa.
 • Prosessit suunnitellaan työterveys ja työturvallisuus huomioiden.

Yrityksen johtajat ja esimiehet ovat vastuussa työturvallisuusjohtamisesta

 • Jokainen esimies johtaa omassa roolissaan työturvallisuuden toteutumista.
 • Työturvallisuuden vastuuroolit ovat selkeitä ja läpinäkyviä koko organisaatiolle.

Turvallisuus alkaa minusta 

 • Jokainen työntekijä on vastuussa omasta ja työtovereiden turvallisesta työskentelystä
 • Transval kannustaa jokaista työntekijää ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuusriskeistä

Koko organisaatio on sitoutunut tekemään yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi 

 • Yhteistyötä tehdään aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa yhteisen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen on ennakoivaa, johdonmukaista ja järjestelmällistä 

 • Transval edellyttää kaikilta työturvallisuussääntöjen noudattamista ja käyttäytymistä niiden mukaisesti.
 • Kaikki korjaavat toimenpiteet toteutetaan viiveettä.
 • Työturvallisuustilannetta seurataan järjestelmällisesti kaikilla organisaation tasolla.

Transvalin taloudellisista asioista tiedottaminen

Transvalin liikevaihto julkaistaan säännöllisesti Posti Group Oyj:n tilinpäätöksen sekä osavuosikatsauksen yhteydessä. Posti Group raportoi taloudestaan IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistaan myös Corporate Governance -selvitys. Transval on Postin Groupin omistamana yhtiö, yksi sen liiketoimintaryhmistä, ja myös tämän selvityksen piirissä. Tutustu Posti Groupin hallinnointiin tai taloustietoihin: https://www.posti.com/hallinnointi/

Transvalin liikevaihto vuonna 2020

1-3/2020: 50,2 M€

1-6/2020: 100,1 M€

1-9/2020: 151,2 M€

 

Tiedoksi  Orimattilan Pennalan alueen asukkaille jaettu asukastiedote

Varastoimme alueella VAK-tuotteita (esimerkiksi aerosoleja) ja lain vaatimusten mukaisesti alueen asukkaille tulee kertoa aiheesta säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Laki asettaa kovat vaatimukset vaarallisten aineiden varastoinnille, tiloille ja toimintatavoille. Täytämme Suomen laajimman turvallisuusselvityksen vaateet, toimintatapamme on sertifioitu ja pidämme esimerkiksi henkilöstömme ja pelastuslaitoksen kanssa säännöllisesti pelastusharjoituksia. Luvan myöntäjä on turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Varastomme ja toimintatapamme ovat sertifioitu laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusosa-alueiden mukaisesti (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Huolehdimme asiakasyritystemme puolesta VAK-tuotteisiin liittyvät lakisääteiset velvoitteet.

Tiedotteen voit avata tästä: Yleisötiedote Pennala 2020