Siirry sisältöön
transval_bg

Tietosuojaseloste

Transval Group Oy yritysasiakasrekisteri omasta ja tytäryrityksiensä puolesta

Transval Group Oy (y-tunnus: 2344200-4)
Postintaival 7, 00230 Helsinki

09 565 8520
www.transval.fi

Tietosuojavastaava:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Transvalin yritysasiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja yrityksistä, jotka ovat Transval Konsernin asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita. Järjestelmässä ylläpidetään yrityksiä koskevien tietojen lisäksi tietoja yritysten yhteyshenkilöistä.

Transval käsittelee yhteyshenkilötietoja Transval-konserniin kuuluvissa yrityksissä

 • Asiakkuuden hoitamiseen, esimerkiksi
  • myynti / kontaktien hallinta
  • markkinointi
  • markkinatutkimukset
  • tiedotus
  • asiakastuki ja neuvonta
  • asiakassuhteen hallinta ja muu hoitaminen sekä Transvalin toimintojen ja

tuotteiden kehittäminen ja ylläpito

 • Transvalin liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin, esimerkiksi
  • asiakasraportointi

Tietoja voidaan käsitellä myös koulutusta, laaduntarkkailua, turvallisuutta sekä tilastointia varten.

Tietojen käsittelyn perusteena on tällöin Transvalin liiketoiminnan mahdollistaminen, asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattaminen tai Transvalin oikeutetun edun vuoksi (esimerkiksi markkinointi, asiakaskyselyt, tuotekehitys ja tilastointi).

Yritysasiakasrekisterissä käsiteltävät tiedot ja niiden säilytysaika

Rekisteri sisältää Transvalin asiakasyritysten yhteyshenkilöistä ja ammatinharjoittajista sekä potentiaalisista asiakkaista seuraavia tietoja:

 • Yhteyshenkilön tunniste/asiakasnumero (yksilöi yhteyshenkilön)
 • Henkilön asema yrityksessä (asema ja/tai päättäjäluokka)
 • Titteli
 • Etunimi ja sukunimi
 • Yhteystiedot
 • Postituslistat (esimerkiksi asiakaslehti tai uutiskirje)
 • Palvelujen ostamiseen liittyvä asiakastieto
 • Yhteyshenkilön kiinnostuksen kohteet

Tietoja voi kertyä asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä ja palvelujen käyttöalueista.

Yritysasiakasrekisterin tietoja säilytetään sopimussuhteen keston ajan sekä sen jälkeen potentiaalisina asiakkuuksina, ellei yhteyshenkilö vaadi tietojensa poistamista tai peruuta uutiskirjeen tilausta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat peräisin asiakasyritykseltä tai sen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan hankkia myös Posti-konserniin kuuluvilta yrityksiltä ja niiden alihankkijoilta, verkkosivujen käyttäjäseurannasta, julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä taikka ulkopuoliselta toimittajalta kuten hakemistopalveluyrityksiltä.

Turvallinen tietojen luovutus

Yritysasiakasrekisteri on käytössä kaikissa Posti-konserniin kuuluvissa yrityksissä, joista osa sijaitsee Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Asiakkaan yhteyshenkilötietoja ei luovuteta Posti-konsernin ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointitarkoitusta varten.

Tietoja voivat käsitellä myös Transvalin alihankkijana toimivat yritykset, esimerkiksi laskujenperintää hoitavat yritykset. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja saatetaan myös luovuttaa tietoja, mikäli Transval olisi osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa, yritysjärjestelyyn osallisille osapuolille ja heidän neuvonantajilleen.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja käsittelevät tahot ovat solmineet Transvalin kanssa EU-komission hyväksymät vakiolausekkeet sisältävän sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Transvalin tietojärjestelmät, jossa asiakkaiden henkilötiedot sijaitsevat, on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Henkilön, jolle luovutetaan järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana, on ennen luovutusta läpikäytävä järjestelmän käyttöön liittyvä koulutus, jonka yhtenä osiona on Posti-konsernin yhteiset ohjeet liikesalaisuuksien ja asiakastietojen käsittelystä.

Kaikkia Transvalin asiakkaan yhteyshenkilöön liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisterin sisältämiin henkilötietoihin on pääsy Transval-konserniin kuuluvien yritysten työntekijöiden lisäksi ainoastaan erikseen nimetyillä alihankkijoiden työntekijöillä, joita sitoo salassapitosopimus.

Rekisteröidyn oikeudet, omien tietojen tarkastus, korjaus ja täydentäminen, käyttökieltojen antaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Kun käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteeseen:

Suomen Transval Group Oy
Postintaival 7
00230 Helsinki

Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti, sillä näiden oikeuksien käyttöön voi liittyä tilanteen ja olosuhteiden vuoksi rajoituksia.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut (Suomessa Tietosuojavaltuutettu).

 

Yksityisyydensuoja

Transval kunnioittaa yksityisyyttäsi

Transval ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi. Tässä yksityisyydensuojalausunnossa (“yksityisyydensuoja”) käytetty termi “henkilötieto” tarkoittaa muun muassa seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, internet-palveluntarjoaja, internet -protokollaosoite, puhelinnumero tai muu henkilöä koskeva tieto, jonka olet toimittanut tai joka sinusta on kerätty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä yksityisyydensuojalausunto kertoo yksityisyydensuojakäytännöistämme sekä siitä, kuinka voit vaikuttaa sinulta verkossa kerättäviin tietoihin ja niiden käyttöön. Tämän lausunnon voi lukea tämän sivuston kautta: lausuntoon on myös linkki Transvalin jokaisen verkkosivun alalaidassa.

Soveltaminen

Siirtymällä tälle sivustolle ja käyttämällä sitä hyväksyt myös tämän yksityisyydensuojalausunnon periaatteet. Jos et hyväksy näitä periaatteita, lopeta tämän sivuston käyttö.

Näitä yksityisyydensuojaperiaatteita sovelletaan tähän sivustoon ja muihin Transvalin yleisiin informaatiota sisältäviin internetin tai matkapuhelimen kautta käytettäviin sivustoihin, ellei niihin sovelleta erityisehtoja. Kaikkiin Transvalin sivustoihin, joihin näitä yksityisyydensuojaperiaatteita sovelletaan, viitataan jäljempänä termillä “sivusto”. Erityiset käyttöehdot, palvelu-, sivusto- tai sivukohtaiset ehdot (jäljempänä “erityisehdot”) voivat soveltua joihinkin tämän sivuston sivuihin/palveluihin, jolloin tällaisten erityisehtojen soveltuvuus ilmaistaan nimenomaisesti erikseen. Mikäli erityisehtojen ja näiden yksityisyydensuojaperiaatteiden välillä on ristiriita, sovelletaan erityisehtoja.

Tämä yksityisyydensuojalausunto koskee kaikkia Transvalin ja sen kokonaisuudessaan omistamien tytäryritysten omistamia verkkosivustoja ja verkkotunnuksia.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Transvalin sivustolla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkit on lisätty parantamaan verkkosivujemme käyttömukavuutta tai tarjoavan sinulle mahdollisesti hyödyllistä tietoa. Jos käytät näitä linkkejä, siirryt pois Transvalin sivustolta. Transval ei valvo noita sivustoja eikä niiden yksityisyydensuojakäytäntöjä, jotka saattavat olla erilaiset kuin Transvalin noudattamat. Emme kannata tai suosittele mitään kolmannen osapuolen verkkosivua. Sellaiset henkilötiedot, jotka luovutat kolmannelle osapuolelle tai jotka kolmas osapuoli kerää, eivät kuulu Transvalin yksityisyydensuojaperiaatteiden piiriin. Suosittelemme, että tutustut aina kyseisen yrityksen yksityisyydensuojakäytäntöihin ennen kuin luovutat mitään henkilötietojasi.

Anonyymi käyttö

Suurin osa tämän sivuston sivuista on tarkoitettu tiedonhankkimis- ja tiedottamistarkoituksiin ja voit käyttää sivustoa ilman, että sinun tarvitsee paljastaa henkilöllisyyttäsi tai antaa Transvalille mitään henkilötietoja itsestäsi. Joissain tapauksissa Transval tarvitsee kuitenkin tietoja sinusta tämän sivuston käytön yhteydessä. Asiakkaiden tiedonsaannin parantamiseksi Transval voi käyttää hakutoiminnallisuudessa ulkopuolista tietämyskantaa. Haussa ei käytetä käyttäjän yksilöiviä tietoja.

Henkilötietojen kerääminen

Palvellaksemme sinua mahdollisimman hyvin meidän voi olla tarpeen pyytää tai saada henkilötietojasi. Siksi Transval voi suostumuksellasi kerätä ja käsitellä henkilötietojasi. Teemme henkilötietojen käsittelystä asianmukaiset ilmoitukset tietosuojaviranomaisille tarvittaessa. Pyydämme henkilötietoja esimerkiksi silloin, kun ostat palveluita, pyydät lisätietoja, tilaat markkinointi- tai tukimateriaaleja, rekisteröidyt, otat osaa kilpailuun tai kyselyyn tai haet töitä Transvalista. Henkilötiedot, joita saatamme sinulta näillä sivuilla pyytää, voivat sisältää yhteystietoja, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen tai muita yksilöiviä tietoja kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja, laskutus- ja tapahtumatietoja, tietoja kiinnostuksestasi tuotteisiin tai palveluihin, haluamasi yhteydenottotavan, koulutukseen ja työhön liittyviä taustatietoja sekä hakemaasi työhön liittyviä tietoja.

Transvalin liiketoiminta on kansainvälistä. Hyväksyt, että tämän sivuston käytön kautta saatuja henkilötietojasi voidaan siirtää, mikäli sallittua sovellettavan lainsäädännön nojalla, kansallisten rajojen ulkopuolelle tätä sivustoa tukevien palvelinten sijaintipaikoille (mukaan lukien tietojen siirto näistä sijaintipaikoista takaisin sijaintimaahasi) tämän sivuston ja Transvalin palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi tai tietojen tallentamiseksi tässä yksityisyydensuojalausunnossa kerrottuja käyttötarkoituksia varten. Tallennetut tiedot voivat sijaita Suomessa tai missä tahansa maassa, jossa Transvalilla on toimintaa.

Transval voi käyttää alihankkijoita tiettyjen tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseksi asiakkailleen. Transvalilla voi olla tarve jakaa henkilötietoja näiden alihankkijoiden kanssa, jotta he voisivat tarjota palvelujaan Transvalille. Transvalin alihankkijat eivät saa käyttää tällaisia henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin.

Käyttäjien luovuttamia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Verkkosivujen käyttäjien tunnistus

Transval tai Transvalin yhteistyökumppanit saattavat kerätä sinua koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tiedonkeruutekniikoiden avulla. Tällaisia automaattisia tietojenkeruutekniikoita ovat mm. evästeet (“cookies”). Lue lisää eväisteiden käytöstä täältä

Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen

Suhtaudumme vakavasti meihin kohdistamaasi luottamukseen. Transval pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein estämään luvattoman pääsyn tämän sivuston kautta antamiisi henkilötietoihin ja estämään niiden sopimattoman käytön. Käytämme erityisen luottamuksellisten tietojen, kuten luottokorttitietojen, keräämisessä ja siirtämisessä SSL-salausta (Secure Sockets Layer). SSL-salaus on suunniteltu tekemään siirrettävistä tiedoista lukukelvottomia muille kuin meille. Tämä turvatoimi on käytössä silloin, kun näet joko ehyen avaimen tai suljetun lukon kuvakkeen selainikkunasi alalaidassa (kuvake riippuu käyttämästäsi selaimesta).

Kerättyjen tietojen paikkansapitävyys

Transval voi omasta aloitteestaan tai pyynnöstäsi täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja, jotka on kerätty tämän sivuston käytön yhteydessä. Ota yhteyttä Transvalin asiakaspalveluun, jos haluat päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietojasi, kieltää markkinointiviestien lähettämisen. Transvalin yhteystiedot löytyvät parhaiten sen sivuston yhteydestä, jossa luovutit henkilötietosi Transvalille tai Transvalin yleisiltä yhteystietosivuilta.

Lasten ja huollettavien yksityisyys

Transval ei tietoisesti pyydä alle 13-vuotiailta lapsilta henkilötietoja, eivätkä Transvalin sivustot ole kohdistettu alle 13-vuotiaille lapsille. Alaikäiset eivät voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempiensa tai laillisen holhoojansa suostumusta ellei sovellettava laki sitä salli.

Muutokset tähän yksityisyydensuojalausuntoon

Jos teemme tähän yksityisyydensuojaselosteeseen muutoksia, laitamme muutetun selosteen saataville verkkosivuillemme ja varustamme sen merkinnällä korjauspäivämäärästä. Mikäli teemme selosteeseen olennaisia muutoksia, saatamme tiedottaa sinulle tästä myös muilla tavoin, esim. lähettämällä sähköpostia tai laittamalla tiedotteen asiasta kotisivullemme. Suosittelemme, että tarkastat aika ajoin nämä yksityisyydensuojan periaatteet havaitaksesi mahdolliset muutokset.

alkuunalkuun