Tietosuoja- ja henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § :n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Transval Group Oy Y-tunnus 2344200-4

2. Yrityksen edustaja rekisteriasioissa

Myyntijohtaja Kai Kankaala

3. Rekisterin nimi

Asiakasorganisaatioiden ja markkinoinnin yhteyshenkilöitä koskevia tietoja sisältävä rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitukset

Rekisteriä käytetään olemassa olevien asiakkaiden ja toimialansa puolesta markkinoinnin kohteeksi valikoituneiden yritysten yhteyshenkilöiden tietojen keräämiseen ja ylläpitoon.

5. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Rekisteriin voidaan kerätä ja ylläpitää seuraavia tietoja

  • Asiakkaana olevan, tai markkinoinnin kohteeksi valikoituneen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin ja faksinumerot.
  • Yhteyshenkilön nimi ja vastaavat ammatilliset yhteystiedot
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista ja muut osapuolten välinen yhteydenpito

 

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuutta ja asiakkaan yhteyshenkilöä koskevat tiedot täyttää asiakassuhdetta koordinoiva henkilö asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Hän myös ylläpitää niitä tarpeen mukaan.

7.Rekisterin suojaus

Tietoja syöttäessä tai tarkastellessa käytetään SSL suojattua yhteyttä.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

8.Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille esimerkiksi tietojenkäsittelyyn tai muuhun siihen verrattavaan tehtävään liittyen.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Suomessa ulkopuolisen alihankkijan palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

Suomen Transval Oy Korpivaarantie 1 01450 Vantaa

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.