Omsättningen kan smälta bort på en dag. Om personalen och maskinerna inte utgör rörliga kostnader på riktigt, finns det ingen flexibilitet i dem när företagets volymer växlar.
– Det är svårare än tidigare att förutse något. Ingen av oss vet hur Q4 kommer att vara och hur mycket bruttonationalprodukten sjunker. När fasta kostnader kan överföras som rörliga frigör det märkbart med medel ur balansräkningen och minskar behoven av att göra reserveringar samt reducerar marknadsrisken, påminner Transval Groups ekonomidirektör Kennet Larsson.

Coronaepidemin påverkar förutom den strategiska planeringen även det dagliga ledarskapet.

Man måste fokusera arbetet på det man kan bäst och samtidigt vara beredd att ändra verksamheten snabbt för att bättre svara mot ändrade förhållanden, samt sänka kostnaderna. Larsson konstaterar att det är bra att ta med en partner som sköter de saker som inte ingår i företagets kärnaffärsverksamhet.
– En välfungerande arbetsfördelning bidrar till att föra även Finlands nationalekonomi effektivt framåt.

Ta i bruk alla medel, genom vilka du kan minimera de ekonomiska riskerna

Genom att lägga ut logistiken till en kunnig partner får man de fasta kostnaderna att bli rörliga. Samtidigt minskar behovet av egna lagerlokaler, lokalkostnaderna minskar samt maskiner och inventarier fås bort ur företagets balansräkning.
– Man måste identifiera ekonomins strukturer, optimera resurserna och agera leanskt. Man måste ta i bruk alla medel, genom vilka man kan minimera de ekonomiska riskerna, betonar Larsson.

– Ekonomidirektörens största dilemma är hur kostnaderna kan anpassas till att försäljningen stampar på stället. Om till exempel produktionen kör på full effekt på förmiddagen och en kund ringer på eftermiddagen vilket medför att volymen måste sänkas till hälften. Vilka anpassningsåtgärder ska göras? Hur förblir den sista raden i förhållande till omsättningen samma? Hur enkelt är det att skala kostnaderna? Hur löser man personalen som går på tomgång?

Larsson konstaterar att problemet även kan vara positivt: logistikens utkontrakteringspartner kan förutom kundens logistikarbete även ta över skötseln av personalen.
– När kundens personal övergår i Transvals tjänst övergår de från stödåtgärderna till en del av Transvals kärnverksamhet. Vi kan snabbt antingen öka eller minska personalmängden enligt kundens behov. Då utförs arbetet alltid av rätt antal kunniga medarbetare.

10–30 procent kostnadsbesparingar på logistiken

Logistiken anses ofta vara en stödåtgärd och dess verkliga kostnader har inte utretts.
– Beroende på utgångssituationen kan kostnadsbesparingarna vid utläggning vara allt från tio till så mycket som trettio procent. Besparingar hittas alltid, annars lönar det sig inte med utläggning.

Utläggning av den interna logistiken är inte enbart en sak för de stora företagen. Varje företag som har fler än fem personer som arbetar med logistik borde granska kostnaderna kritiskt. Utläggning passar inte för alla företag, men utvärdering av saken hör till.
– Vi kan hjälpa till med att öppna den interna kostnadernas struktur. De är väsentliga för att kunna höja konkurrenskraften, säger Larsson.

I försäkringsmatematiken räknas risker och sannolikheter

Partnerskap är också ett sätt att lägga ut riskerna. Företagens egna resurser är ofta dimensionerade för att motsvara behoven vid hög belastning, och man har inte tillräckligt rett ut hurdana andra möjligheter det finns på marknaden.
– Vi fördelar belastningen så att om volymen snabbt sjunker, hjälper vi med att se till att verksamheten anpassas. På samma sätt om efterfrågan överraskande växer, hjälper vi med att upprätthålla leveranssäkerhet utan behov av övertidsarbete.

Lageromsättning och minskning av lagervärdena samt snabbare leveranstider såväl inom tillverkningen, partihandeln som i näthandeln syns direkt på den sista raden i resultaträkningen. En fortlöpande förbättring är en väsentlig del av utvecklingen av processen.
– I kundspecifikt skräddarsydda avtal kan vi ändra kundens investeringskostnader (CAPEX) till operativa utgifter (OPEX), konstaterar Larsson.

Effektivisering av processen som mål

I utvecklingen av den interna logistiken är det möjligt att strömlinjeforma och effektivisera företagets verksamhet utöver de direkta besparingarna.
– Det lönar sig sällan att lägga ut endast lagerverksamheten eller någon annan enskild funktion. Med det kan naturligtvis vara en bra början. Man måste kartlägga processförloppet så att man kan lägga ut helheter.

Om det till exempel behövs investeringar i maskiner och inventarier för att sköta något hör de till det kundspecifikt skräddarsydda logistikavtalet och då behöver kunden inte skaffa eller förvalta maskiner. En logistikpartner kan förvalta hela processen som läggs ut, allt från terminaltjänster till förhandsinställningar av verktygen och leverans av korrekt råmaterial och komponenter på korrekt tid till linjen.

– Våra kunder är experter gällande sin egen produktion, men vi behärskar logistiken. Jag har konstaterat att vi kan förvandla så mycket som över fyrtio procent av de fasta kostnaderna till rörliga och samtidigt sänka helhetskostnaderna. Vi använder resurserna optimerat, svarar för hela delprocessen och för mervärde till kunden så att logistiken för kundens produktion, partihandel eller webbutik fungerar effektivare.

Larsson berättar att Transval delar med sig av sin breda kompetens och hämtar den senaste informationen inom branschen för kundernas bruk.
– Vi ger inte råd till företagen i produktionsfrågor, utan hur komponenter och råmaterial ska levereras på rätt tid och kostnadseffektivt till rätt plats – detta kan vi.

Över 25 års erfarenhet på marknaden

Intern logistik och lösningar för utläggning av logistik är Transvals kärnaffärsverksamhet. Transval uppmuntrar sin personal till kontinuerlig utveckling och verksamhet enligt Lean-tänkande. Arbetarskydd och beredskap för olika undantagssituationer hör till kärnan i bolagets affärsverksamhet.

Bolagets egna Akademis utbildnings- och karriäralternativ är omfattande. Yrkeskunniga anställda garanterar att kunden alltid har rätt mängd kunniga logistikproffs och att medarbetarna alltid har intressanta uppgifter.
– Vi har satsat på utveckling av intern logistik i över tjugofem år, hur saker alltid kan göras en aning effektivare så att medarbetarna trivs och kunden sparar på kostnader. Detta är en verklig win-win-win-situation för alla, summerar Kennet Larsson.